9 September 2021เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ภาคเรียนที่ 1/2564 พื้นที่จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์